ဆေးရည်ဓါတ်ငွေ့ အော်တိုမီတစ်မီးသတ်စက်(အော်တိုမီတစ်မီးသတ်စက်)

ဆေးရည်ဓါတ်ငွေ့ အော်တိုမီတစ်မီးသတ်စက်(အော်တိုမီတစ်မီးသတ်စက်)

ဘာသာပြန်
ကုန်အချက်အလက်များ

ဆေးရည်ဓါတ်ငွေ့ အော်တိုမီတစ်မီးသတ်စ (အော်တိုမီတစ်မီးသတ်စက်)

ဆေးရည်ဓါတ်ငွေ့ အော်တိုမီတစ်မီးသတ်စ / အော်တိုမီတစ်မီးသတ်စက် 

မျက်နှာကျက်တွင် တပ်ဆင်သည့်အော်တိုမီတစ်မီးသတ်စက်အတွက် ထိန်းချုပ်ခန်း၊ Server ခန်းတို့အဖြစ် မီးသတ်နိုင်သည့်နေရာတိုင်းတွင် တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။  လူမပါသောနေရာတွင် မီးလောင်သည့်အခါ  မီးသတ်စက်က မိမိတို့ အော်တိုမီတစ်အလုပ်လုပ်ပါမည်။ မီးမျိုးတိုင်း သတ်နိုင်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီအကြောင်း

MAHAJAK CHEMICAL CO.,LTD.
မဟာစပ္ ဓါတ္ေဗဒပစၥည္း

မဟာစပ္ ဓါတ္ေဗဒပစၥည္း ကုမၸဏီ လီမီတက္သည္ အသံုးျပဳမႈလုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္  မီးသတ္စက္ထုတ္လုပ္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသည္။ ကုမၸဏီက အရမ္းေက်နပ္သည္။ လူတိုင္းအားလံုးမွ ထုတ္ကုန္ကို  ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန၏ TIS. 332-2537 မွ စက္မႈစံခ်ိန္စံညႊန္းမီကိုလည္း  ရရွိထားသည္္

မီးသတ္ကိရိယာမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊ မီးသတ္စက္မ်ားပါဝင္၍ စစ္ေဆးျခင္း၊ မီးသတ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ေဖာက္သည္တိုင္းကို အထူးေစ်းႏႈန္းေပးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီးပါက 5 ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ 6 လ တစ္ၾကိမ္အေရာင္းအဝယ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အပိုပစၥည္းမ်ားႏွင့္မီးသတ္ပစၥည္းမ်ားတို႔ကို ေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္သည္။