အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား :CRL432

အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား :CRL432

ဘာသာပြန်
ကုန်အချက်အလက်များ

အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား :CRL432 DAT ၏ တမူထူးျခားေသာ အနံ႔မျပင္းသည့္ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္သည္ အတြင္းပိုင္း အလွဆင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ Confined ဧရိယာမ်ားတြင္ အခ်ိန္အကန္႔သတ္႐ွိျခင္း ႏွင့္ အလ်င္အျမန္ Turnaround လိုအပ္ေသာ project မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးအစား : GP အရြယ္အစား : 600g/3.0 kg 12.0 kg / 160 kg အစိုင္အခဲပါ၀င္မွဳပမာဏ (%) : 18-20 ေစးကပ္ႏိုင္စြမ္း(CPS) : 4500-5500 အဖြင့္ခ်ိန္:7-25 Minute အသြင္အျပင္ : ေစးကပ္ေသာ အရည္ အေရာင္ : အဝါ အသံုးျပဳသည့့္လုပ္ငန္းမ်ား :အနံ႔မျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ကို ႐ွဴးဖိနပ္လုပ္ငန္း၊ သေရ လုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကား လုပ္ငန္း၊ ဆိုဖာ ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း၊ အတြင္ပိုင္း ပရိေဘာဂ အလွဆင္လုပ္ငန္း၊ ၾကမ္းခင္း လုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ၊ စက္ရံုမ်ားတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ အသံုးျပဳနိုင္ရန္လိုအပ္ေသာပစၥည္း: လုပ္ငန္းသံုး ဘရက္ရွ္(brush) မီးေလာင္ႏိုင္ေျခ : မီးေလာင္လြယ္သည္။

ကုမ္ပဏီအကြောင်း

DAT 
Adhesives & Sealants 
Toluence မပါေသာ ကပ္ေကာ္
VOC ပါဝင္မႈနည္းေသာ ကပ္ေကာ္
ေရကိုအေျခခံ၍ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကပ္ေကာ္
Polyurethane ပါဝင္ေသာ ကပ္ေကာ္
ဆက္ေကာ္

DIY ကပ္ေကာ္
ေအာက္ခံေဆး
DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY 
ABOUT DAT 

DAT 
စံနမူနာယူကာ
အရည္ေသြးထိန္းသိမ္းထားပါသည္

DAT ေကာ္နွင့္ ခ်ိပ္ကို Dunlope Adhesives (Thailand) Limited မွထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဴးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိေသာ အရည္ေသြးျမင့္၊တာ႐ွည္ခံေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ မ်ားကိုထုတ္လုပ္ ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ သုေတသန အဖြဲ႔ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တို႔မွ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္တိုင္းျက ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

DAT ေကာ္နွင့္ခ်ိပ္ သည္ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး  ေဖာ္မယ္ဒီဟိုက္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမ႐ွိေစရန္ အစိုးရမွထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ၍ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္ေသြးကိုလဲ မေလ်ာ့ပါးေစပဲ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ထုတ္လုပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။