အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္  အမ်ုိုးအစား: CRL 321

အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ုိုးအစား: CRL 321

ဘာသာပြန်
ကုန်အချက်အလက်များ

အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ုိုးအစား: CRL 321 DAT ၏ တမူထူးျခားေသာ အနံ႔မျပင္းသည့္ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္သည္ အတြင္းပိုင္း အလွဆင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ Confined ဧရိယာမ်ားတြင္ အခ်ိန္အကန္႔သတ္႐ွိျခင္း ႏွင့္ အလ်င္အျမန္ Turnaround လိုအပ္ေသာ project မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးအစား : LP အရြယ္အစား : 600g/3.0 kg 14.8 kg / 160 kg အစိုင္အခဲပါ၀င္မွုပမာဏ (%) : 23-25 ေစးကပ္ႏိုင္စြမ္း(CPS) : 3500-4500 အဖြင့္ အခ်ိန္ : 7-25 Minutes အသြင္အျပင္ : ေစးကပ္ေသာ အရည္ အေရာင္ : အဝါ အသံုးျပဳသည္လုပ္ငန္းမ်ား : အနံ႔မျပင္းေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ကို ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆိုဖာခ်ဳပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၾကမ္းခင္းျခင္း ၊ သစ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္ရံုမ်ားတြင္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ျမင့္မားေသာ အပူဒါဏ္မ်ားကိုလဲ ခံႏိုင္ရည္႐ွိသည့္အျပင္ အလႊာမ်ားအၾကားခိုင္မာစြာ ခ်ိန္ဆက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အသံုးျပဳနိုင္ရန္လိုအပ္ေသာပစၥည္း : လုပ္ငန္းသံုး ဘရက္ရွ္(brush) မီးေလာင္ႏိုင္ေျခ : မီေလာင္လြယ္သည္။

ကုမ္ပဏီအကြောင်း

DAT 
Adhesives & Sealants 
Toluence မပါေသာ ကပ္ေကာ္
VOC ပါဝင္မႈနည္းေသာ ကပ္ေကာ္
ေရကိုအေျခခံ၍ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကပ္ေကာ္
Polyurethane ပါဝင္ေသာ ကပ္ေကာ္
ဆက္ေကာ္

DIY ကပ္ေကာ္
ေအာက္ခံေဆး
DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY 
ABOUT DAT 

DAT 
စံနမူနာယူကာ
အရည္ေသြးထိန္းသိမ္းထားပါသည္

DAT ေကာ္နွင့္ ခ်ိပ္ကို Dunlope Adhesives (Thailand) Limited မွထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဴးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိေသာ အရည္ေသြးျမင့္၊တာ႐ွည္ခံေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ မ်ားကိုထုတ္လုပ္ ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ သုေတသန အဖြဲ႔ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တို႔မွ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္တိုင္းျက ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

DAT ေကာ္နွင့္ခ်ိပ္ သည္ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး  ေဖာ္မယ္ဒီဟိုက္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမ႐ွိေစရန္ အစိုးရမွထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ၍ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္ေသြးကိုလဲ မေလ်ာ့ပါးေစပဲ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ထုတ္လုပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။