အနံ့မပြင်းသည့် လာမီနက်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကော်

အနံ့မပြင်းသည့် လာမီနက်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကော်

ဘာသာပြန်
ကုန်အချက်အလက်များ

အနံ့မပြင်းသည့် လာမီနက်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကော်

အနံ့မပြင်သည့်ကော်, ကော်, အနံ့မပြင်းသည့် လာမီနက်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကော်
DAT Adhesives & Sealants ကုမ္ပဏီ လီမီတက်သည် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် Low VOC, Low Formaldehyde (နှင့်) Non-Toluene ပုံနည်းဖြင့် သန့်ရှင်သည့်အဆောက်အအုံနှင့်အသုံးပြုသူသို့ အန္တရာယ်ကင်းသောအသုံးပြုမှုအစီအစဉ်သက်ဆိုင်သော ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သူဖြစ်သည်။ DAT Adhesives & Sealants ကုမ္ပဏီ လီမီတက်သည် ဖောက်သည်၏ကုန်သုံးစွဲမှုများအတွက် ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှု (နှင့်) လမ်းညွှန်းချက်ပေးခြင်းအကြောင်း ဂရုစိုက်ပါသည်။

အနံ့မပြင်းသည့် စပရေးကော် 3 နည်းရှိတွင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

- အနံ့မပြင်းသည့် စပရေးကော် DAT SP LOW SMELL
- အနံ့မပြင်းသည့် စပရေးကော် SP Low VOC
- အနံ့မပြင်းသည့် စပရေးကော် SBR SPRAY

ကုမ္ပဏီအကြောင်း

DAT 
Adhesives & Sealants 
Toluence မပါေသာ ကပ္ေကာ္
VOC ပါဝင္မႈနည္းေသာ ကပ္ေကာ္
ေရကိုအေျခခံ၍ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကပ္ေကာ္
Polyurethane ပါဝင္ေသာ ကပ္ေကာ္
ဆက္ေကာ္

DIY ကပ္ေကာ္
ေအာက္ခံေဆး
DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY 
ABOUT DAT 

DAT 
စံနမူနာယူကာ
အရည္ေသြးထိန္းသိမ္းထားပါသည္

DAT ေကာ္နွင့္ ခ်ိပ္ကို Dunlope Adhesives (Thailand) Limited မွထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဴးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိေသာ အရည္ေသြးျမင့္၊တာ႐ွည္ခံေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ မ်ားကိုထုတ္လုပ္ ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ သုေတသန အဖြဲ႔ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တို႔မွ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္တိုင္းျက ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

DAT ေကာ္နွင့္ခ်ိပ္ သည္ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး  ေဖာ္မယ္ဒီဟိုက္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမ႐ွိေစရန္ အစိုးရမွထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ၍ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္ေသြးကိုလဲ မေလ်ာ့ပါးေစပဲ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ထုတ္လုပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။