လုံခြုံရေးနှင့်အတုကာကွယ်ရေးတို့အတွက် ပုံနှိပ်ကိရိယာများ

လုံခြုံရေးနှင့်အတုကာကွယ်ရေးတို့အတွက် ပုံနှိပ်ကိရိယာများ

ဘာသာပြန်
ကုန်အချက်အလက်များ

လုံခြုံရေးနှင့်အတုကာကွယ်ရေးတို့အတွက် ပုံနှိပ်ကိရိယာများอุปกรณ์การพิมพ์เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการปลอมแปลง

ကုမ္ပဏီအကြောင်း

FOILMASTER (THAILAND) CO.,LTD.

ဖြိဳင္မစတာ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) ကုမဏီ လီမီတက္

ဖြိဳင္မစတာ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) ကုမၸဏီ လီမီတက္သည္ အၾကံဥာဏ္ႏွင့္အျမန္ေပးပို႔ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္အတူ  သတၱဳပါးတံဆိပ္ေခါင္းစက္မႈလုပ္ငန္း၊ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုပ္ပိုးစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ရန္္  ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္သည္။  ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္သတၱဳပါးထိပ္ဖ်ား၊   တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းအုပ္စုအားလံုးမွ  မတူကြဲျပားေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ အစြမ္းကုန္အသင့္ရွိပါသည္။  မီေတာ္လစ္သတၱဳပါး၊ ပုလဲေရာင္သတၱဳပါး၊  အမွတ္တံဆိပ္အတုကိုကာကြယ္တားဆီးရန္ အျခားပံုႏွိပ္ျခင္းနည္းပညာတြင္  ထူးျခားေသာဂုဏ္သတိၱမ်ားရွိေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္  အလွအပႏွင့္တန္ဖိုးကို ထည့္သြင္းရန္ထုပ္ပိုးျခင္းတြင္ပံုႏွိပ္ရန္ အသံုးျပဳသည္။  စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ေဆးဝါးလုပ္ငန္း အလုပ္ႏိုင္ပါ။ ကုဒ္ဒင္ (ျခယ္ပစၥည္း)  အပူမွင္ေဘာလံုးကိုသတၱဳပါး၊ အပူဖဲၾကိဳးထုပ္လုပ္မႈေန႔စြဲ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္ရ႕္စြဲ၊  အစားအစာႏွင့္ေဆးဝါးထုပ္ပိုးေပၚဘားကုဒ္ကို  ပံုႏွိပ္ရန္ အသံုးျပဳသည္။ ျခစ္ျခင္း၊ ႏဳန္းတင္ျခင္းႏွင့္  အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာအရာမ်ားကို  မခံႏိုင္ေအာင္ၾကာရွည္ခံရန္ သတၱဳပါး၊ အလွကုန္ထုပ္ပိုးမႈအတြက္ အီလက္ထေရာနစ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊  လွ်ပ္စစ္ကိရိယာာေတာက္အေသာသတၱဳပါးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအစားတြင္ အသံုးျပဳရန္ အဝတ္အထည္
 

ဖြိဳင္မစတာ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) ကုမၸဏီ လီမီတက္သည္ 25 ႏွစ္ေက်ာ္ ဖြိဳင္တံဆိပ္ပံုႏွိပ္စက္မႈလုပ္ငန္း  ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းအားလံုးမွ မတူကြဲျပားေသာလို  အပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ အလြန္အမင္းျပင္ဆင္ထားသည္။  လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္  အဆင္သင့္ရွိေသာကၽြမ္းက်င္ေသာဝန္ထမ္း၊ စက္ယႏၲယားမ်ားျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္  အဆင္သင့္ရွိေသာအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ကမၻာ့ထိပ္တန္းထုတ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္သည့္စီးပြားဖက္မ်ားရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ဖြိဳင္တံဆိပ္ပံုႏွိပ္စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ေရာင္းခ်သူျဖစ္သည္။
 

ဖြိဳင္တံဆိပ္ပံုႏွိပ္ျခင္းစီးပြၾးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဖြိဳင္မစတာတြင္  ဖြိဳင္ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း၏ လိုအပ္ခ်က္တိုင္း 25 ႏွစ္ေက်ာ္ ဝန္ေဆာင္ေပးသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ဖြိဳင္မစတာ  (ထိုင္းႏိုင္ငံ) ကုမၸဏီ လီမီတက္သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းအားလံုးမွ မတူကြဲျပားေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ကမၻာအႏွံ႔ရွိႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္  အေကာင္းဆံုးေသာ အရည္အေသြးျမင့္သတၲဳပါးလႊာကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းအားျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းအားလံုးမွ  ဝယ္ယူသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ အျပည့္အဝျပင္ဆင္ထားသည္။  အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ျမန္ဆန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္  ေဖာက္သည္မ်ား၏အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရွိျပီး လက္ေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ အာရံုစိုက္သည္။  ကုမၼဏီ၏အရည္အေသြးေပၚလစီသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚအခိုင္အမာဆိုလွ်င္  ေဖာက္သည္ေက်နပ္မႈရရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းသည္။